Programmaplan

Programma 1 Samenleven

Maatschappelijke agenda: innoveren en verbinden

Eind 2021 heeft de gemeenteraad van Lisse de Maatschappelijke Agenda ‘Leven Lang Meedoen’ (MAG) vastgesteld als basis voor uitvoeringsprogramma's op zeven thema's:  

 1. Vitaliteit 
 2. Talentontwikkeling 
 3. Zorg voor elkaar 
 4. Werk en inkomen 
 5. Opgroeien en opvoeden 
 6. Thuis wonen 
 7. Hulp bij meedoen 

De agenda bevat een integrale visie en zeven opgaven voor het sociaal domein. De begrippen positieve gezondheid en inclusie lopen als rode draden door de maatschappelijke agenda.  
Per thema werken we samen met maatschappelijke partners, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen aan jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. 

In het raadsakkoord is afgesproken dat de MAG tweejaarlijks op beleidsmatig niveau wordt geactualiseerd en dat er uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld met als prioriteit het uitvoeringsprogramma Vitaliteit.
Via deze thema's werken we aan de afspraken in het raadsakkoord ‘Samen voor Lisse’, waarbij we uitgaan van:
iedereen doet mee, iedereen telt mee en iedereen krijgt gelijke kansen; uitgaan van eigen kracht van inwoners en gezinnen staat voorop; hulp aan mensen die het nodig hebben zal altijd nodig zijn en zullen we ook altijd blijven leveren.

In de Programmabegroting 2024 - 2026 wordt dezelfde verdeling gebruikt als in de MAG. Samen vormen deze thema's het begrotingsprogramma Samenleven. Dit zijn de opgaven waar we aan gaan werken. De indeling komt voort uit belangrijke ontwikkelingen en problemen in de samenleving en wettelijke taken van de gemeente. De opgaven hangen met elkaar samen en zijn niet los van elkaar te zien. Ze versterken én zijn afhankelijk van elkaar. In de volgorde van onze opgaven, van elkaar helpen, naar hulp en steun van de gemeente als dat nodig is. De eerste drie opgaven zorgen voor een sterke sociale basis die bijdraagt aan het voorkomen van problemen later. 

Zoals opgenomen in het raadsakkoord willen we ook het subsidiebeleid direct koppelen aan de ambities van de Maatschappelijke Agenda. Daarvoor is een herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid nodig. Dit is in 2023 in gang gezet en moet van kracht zijn met ingang van subsidiejaar 2025. 

Hieronder behandelen we de thema’s als volgt:
Eerst benoemen we de trends en ontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over landelijke regelgeving, demografische ontwikkelingen, of de gevolgen van de coronapandemie. 
Vervolgens geven we aan wat we willen bereiken, vertaald naar de ambities die in de MAG bij het betreffende thema zijn opgenomen.  
Daarna geven we aan hoe we meten of het lukt. Dat doen we via een aantal indicatoren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 • de indicatoren geven op hoofdlijnen een beeld van de voortgang op onze ambities; 
 • het is een middel voor dialoog met partners; 
 • we gaan uit van een beperkte set indicatoren om het overzichtelijk te houden; 
 • De gegevens worden zo mogelijk jaarlijks geactualiseerd; 
 • We nemen alleen indicatoren op die op dit moment structureel/betrouwbaar te meten zijn.

Op het moment van het schrijven van dit programma zijn voor de meeste indicatoren nog geen actuele waarden beschikbaar. Daarom zijn de waarden overgenomen uit de vorige Programmabegroting. Tenslotte geven we aan welke activiteiten in 2024 zullen worden ondernomen en/of gefinancierd om de ambities waar te maken. 

Sommige activiteiten dragen bij aan verschillende ambities en zelfs aan ambities binnen verschillende thema's. In die gevallen is geprobeerd de activiteit bij de belangrijkste ambitie op te nemen, om zo versnippering tegen te gaan. Datzelfde kan het geval zijn bij partners die subsidie ontvangen voor hun activiteiten: vaak dragen ook die partijen bij aan verschillende ambities, soms bij verschillende thema's. Ook daar is getracht de activiteiten onder één ambitie te bundelen. 

Sommige posten binnen de begroting vallen binnen verschillende programma-thema's. Bijvoorbeeld als een deel van het genoemde bedrag over vastgoed gaat en een deel over de activiteiten op die locatie. Ook hier is getracht om één en ander op één plek binnen de begroting op te nemen. 

Lasten, baten en saldo

-50.223.446

58,5 %

11.917.617

13,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 15:50:55 met de export van 11/10/2023 15:42:32