Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Afval

Lasten

-2.690

-3.149

-3.721

-3.811

-3.839

-3.838

Baten

4.085

4.501

5.302

5.115

5.153

5.151

Saldo

1.395

1.352

1.581

1.304

1.314

1.313

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

-529

Baten

38.970

38.999

41.759

41.793

38.227

37.624

Saldo

38.970

38.470

41.759

41.793

38.227

37.624

Arbeidsparticipatie

Lasten

-267

-334

-345

-320

-286

-223

Baten

Saldo

-267

-334

-345

-320

-286

-223

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-50

-72

-77

-77

-77

-77

Baten

9

13

13

13

13

13

Saldo

-41

-59

-64

-64

-64

-64

Begeleiding (WMO)

Lasten

-1.985

-2.104

-2.104

-2.104

-2.104

Baten

Saldo

-1.985

-2.104

-2.104

-2.104

-2.104

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-3

-2

-2

-2

-2

Baten

Saldo

-3

-2

-2

-2

-2

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-317

-435

-285

-247

-246

-246

Baten

590

170

170

170

170

170

Saldo

273

-264

-114

-77

-76

-75

Belastingen overig

Lasten

-451

-417

-297

-297

-297

-297

Baten

147

128

128

128

128

128

Saldo

-305

-289

-169

-169

-169

-169

Beschermd wonen (WMO)

Lasten

-620

-624

-627

-631

-631

Baten

483

483

483

483

483

Saldo

-137

-141

-144

-148

-148

Bestuur

Lasten

-1.697

-2.050

-2.138

-2.038

-2.037

-2.027

Baten

530

69

69

69

69

69

Saldo

-1.168

-1.981

-2.069

-1.969

-1.969

-1.958

Burgerzaken

Lasten

-613

-818

-847

-847

-847

-747

Baten

293

253

277

277

277

277

Saldo

-320

-565

-570

-570

-570

-470

Communicatie

Lasten

Baten

Saldo

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-1.605

-1.808

-1.847

-1.847

-1.847

-1.847

Baten

105

113

113

113

113

113

Saldo

-1.501

-1.696

-1.734

-1.734

-1.734

-1.734

Cultureel erfgoed

Lasten

-61

-59

-64

-64

-64

-64

Baten

Saldo

-61

-59

-64

-64

-64

-64

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-966

-915

-710

-708

-705

-703

Baten

692

Saldo

-273

-915

-710

-708

-705

-703

Dagbesteding (WMO)

Lasten

-742

-788

-788

-788

-788

Baten

Saldo

-742

-788

-788

-788

-788

Economische ontwikkeling

Lasten

-1.228

-959

-762

-491

-491

-441

Baten

378

Saldo

-850

-959

-762

-491

-491

-441

Economische promotie

Lasten

-188

-276

-231

-231

-231

-231

Baten

102

125

125

125

125

125

Saldo

-85

-151

-106

-106

-106

-106

Gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-498

-18

-18

-18

-18

Baten

Saldo

-498

-18

-18

-18

-18

Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

-15

Baten

Saldo

-15

Gesloten plaatsing

Lasten

-519

-75

-75

-73

-72

Baten

Saldo

-519

-75

-75

-73

-72

Gezinsgericht

Lasten

-114

-122

-122

-118

-115

Baten

Saldo

-114

-122

-122

-118

-115

Hulp bij het huishouden (WMO)

Lasten

-2.248

-2.440

-2.440

-2.440

-2.440

Baten

Saldo

-2.248

-2.440

-2.440

-2.440

-2.440

Implementatie Omgevingswet

Lasten

Baten

Saldo

Inkomensregelingen

Lasten

-6.474

-7.026

-5.881

-6.009

-6.140

-6.414

Baten

3.619

4.516

3.988

3.988

3.988

3.988

Saldo

-2.855

-2.510

-1.893

-2.021

-2.152

-2.425

Jeugdbescherming

Lasten

-366

-337

-337

-324

-318

Baten

Saldo

-366

-337

-337

-324

-318

Jeugdhulp begeleiding

Lasten

-1.381

-1.637

-1.637

-1.593

-1.571

Baten

Saldo

-1.381

-1.637

-1.637

-1.593

-1.571

Jeugdhulp behandeling

Lasten

-83

-96

-96

-92

-91

Baten

Saldo

-83

-96

-96

-92

-91

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Lasten

-18

-21

-21

-20

-19

Baten

Saldo

-18

-21

-21

-20

-19

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Lasten

-1.513

-1.770

-1.770

-1.703

-1.669

Baten

Saldo

-1.513

-1.770

-1.770

-1.703

-1.669

Jeugdhulp dagbesteding

Lasten

-913

-1.040

-1.040

-1.010

-995

Baten

Saldo

-913

-1.040

-1.040

-1.010

-995

Jeugdhulp met verblijf overig

Lasten

-807

-854

-854

-822

-806

Baten

Saldo

-807

-854

-854

-822

-806

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Lasten

-88

-135

-135

-130

-128

Baten

Saldo

-88

-135

-135

-130

-128

Jeugdreclassering

Lasten

-43

-42

-42

-40

-39

Baten

Saldo

-43

-42

-42

-40

-39

Lokale economie

Lasten

Baten

Saldo

Maatschappelijk vastgoed

Lasten

Baten

Saldo

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Lasten

-106

-111

-111

-108

-108

Baten

88

88

88

85

85

Saldo

-18

-23

-23

-23

-23

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-5.066

-17

-49

-58

-68

-68

Baten

12

Saldo

-5.066

-6

-49

-58

-68

-68

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-5.423

-112

-225

-225

Baten

Saldo

-5.423

-112

-225

-225

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-444

-371

-508

-515

-523

-523

Baten

Saldo

-444

-371

-508

-515

-523

-523

Media

Lasten

-696

-720

-720

-720

-720

-720

Baten

203

230

207

207

207

207

Saldo

-492

-490

-513

-513

-513

-513

Milieubeheer

Lasten

-1.057

-1.554

-1.230

-1.247

-1.265

-1.284

Baten

56

156

156

56

56

Saldo

-1.057

-1.498

-1.074

-1.091

-1.209

-1.228

Musea

Lasten

-76

-77

-80

-80

-80

-80

Baten

Saldo

-76

-77

-80

-80

-80

-80

Mutatie reserves

Lasten

-2.719

-2.500

-12.637

-3.032

-3.199

-3.375

Baten

4.510

6.161

4.095

3.973

3.632

3.659

Saldo

1.791

3.661

-8.542

941

433

283

Mutaties reserves

Lasten

-791

-5.300

Baten

1.159

1.564

10.271

Saldo

368

1.564

4.971

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-946

-970

-656

-656

-656

-656

Baten

479

235

61

61

61

61

Saldo

-466

-735

-595

-595

-595

-595

Onderwijshuisvesting

Lasten

-2.585

-2.487

-2.219

-2.327

-2.132

-2.103

Baten

582

516

341

341

253

253

Saldo

-2.003

-1.971

-1.879

-1.986

-1.880

-1.851

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-196

-170

-186

-186

-186

-186

Baten

Saldo

-196

-170

-186

-186

-186

-186

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-2.137

-2.459

-2.617

-2.650

-2.679

-2.706

Baten

51

53

53

53

53

53

Saldo

-2.086

-2.406

-2.564

-2.597

-2.626

-2.653

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-669

-909

-995

-995

-995

-995

Baten

15

20

20

20

20

20

Saldo

-653

-889

-975

-975

-975

-975

Overhead

Lasten

-8.775

-8.167

-8.523

-8.536

-8.508

-8.445

Baten

18

1

Saldo

-8.758

-8.166

-8.523

-8.536

-8.508

-8.445

Overige baten en lasten

Lasten

-230

-1

-44

-206

-206

-206

Baten

253

Saldo

23

-1

-44

-206

-206

-206

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Lasten

-426

-429

-429

-429

-429

Baten

Saldo

-426

-429

-429

-429

-429

OZB niet-woningen

Lasten

Baten

2.570

2.709

2.953

2.953

2.953

2.953

Saldo

2.570

2.709

2.953

2.953

2.953

2.953

OZB woningen

Lasten

Baten

4.113

4.144

4.517

4.517

4.517

4.517

Saldo

4.113

4.144

4.517

4.517

4.517

4.517

Parkeren

Lasten

-136

-178

-165

-238

-236

-235

Baten

10

7

7

7

7

7

Saldo

-126

-171

-158

-231

-229

-228

Participatie

Lasten

Baten

Saldo

Pleegzorg

Lasten

-151

-162

-162

-156

-153

Baten

Saldo

-151

-162

-162

-156

-153

Riolering

Lasten

-1.393

-1.390

-1.192

-1.406

-1.465

-1.531

Baten

2.108

2.244

2.010

2.255

2.328

2.378

Saldo

715

855

818

848

863

847

Ruimtelijke ordening

Lasten

-2.391

-1.193

-1.200

-668

-668

-668

Baten

3.154

5.776

Saldo

763

-1.193

4.577

-668

-668

-668

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-3.322

-6.435

-2.039

-2.013

-2.014

-1.986

Baten

1.945

4.510

277

277

276

248

Saldo

-1.377

-1.925

-1.762

-1.736

-1.738

-1.738

Sportaccommodaties

Lasten

-2.758

-2.580

-2.615

-2.630

-2.525

-2.604

Baten

907

1.874

1.976

1.976

1.976

1.976

Saldo

-1.851

-706

-639

-654

-549

-628

Sportbeleid en activering

Lasten

-1.515

-2.906

-3.088

-3.088

-3.074

-3.074

Baten

122

136

136

136

128

128

Saldo

-1.393

-2.771

-2.952

-2.952

-2.946

-2.946

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Lasten

-1.128

-1.225

-1.345

-1.345

-1.345

-1.345

Baten

16

Saldo

-1.112

-1.225

-1.345

-1.345

-1.345

-1.345

Toegang en eerstelijnsvoozieningen

Lasten

-258

-628

-635

-635

-641

-641

Baten

Saldo

-258

-628

-635

-635

-641

-641

Treasury

Lasten

82

432

-107

107

285

291

Baten

687

623

658

658

658

658

Saldo

770

1.054

551

765

944

950

Verbonden partijen

Lasten

Baten

Saldo

Verkeer en vervoer

Lasten

-2.993

-3.241

-2.978

-3.540

-3.431

-3.454

Baten

412

444

169

169

169

169

Saldo

-2.582

-2.797

-2.809

-3.371

-3.262

-3.285

Volksgezondheid

Lasten

-1.480

-1.732

-1.833

-1.833

-1.764

-1.710

Baten

49

289

265

265

197

143

Saldo

-1.431

-1.443

-1.567

-1.567

-1.567

-1.567

Wonen en bouwen

Lasten

-884

-1.129

-1.119

-1.119

-1.119

-1.119

Baten

999

851

443

443

443

443

Saldo

115

-278

-676

-676

-676

-676

WSW en beschut werk

Lasten

-1.748

-1.764

-1.806

-1.770

-1.689

-1.689

Baten

Saldo

-1.748

-1.764

-1.806

-1.770

-1.689

-1.689

Totaal saldo taakvelden

5.029

791

1.010

-466

-4.072

-4.832

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 15:50:55 met de export van 11/10/2023 15:42:32