Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf schept inzicht in de actuele risico’s en het vermogen om deze risico’s te kunnen opvangen. Artikel 11 van het BBV vormt de grondslag voor deze paragraaf.
Sturen op risico’s
Lisse omschrijft een risico als een onzekere gebeurtenis die effect heeft op de haalbaarheid van een doelstelling. Een risico onderscheidt zich van een probleem in die zin, dat een probleem een zekerheid is. Risico’s kunnen zowel intern als extern zijn.

Door te sturen op risico’s in relatie tot doelstellingen is Lisse beter in staat om met de beschikbare middelen haar doelen te verwezenlijken. Bij het aangaan van risico’s nemen we onderstaande vier vragen in acht:

 • Wat willen wij bereiken?
 • Wat is daarbij onzeker (voor wie)?
 • Wat gaan wij doen (voor wie)?
 • Hoeveel risico is aanvaardbaar?*

Het doel van deze vragen is om een gedegen afweging te maken tussen effectiviteit en efficiency.
Risicobeperking is geen doel op zich. Zonder risico’s te nemen kan Lisse geen invulling geven aan haar maatschappelijke missie; volledige controle vereist immers een oneindig budget.

*Ten aanzien van de hoeveelheid aanvaardbaar risico is het voorlopige uitgangspunt gekozen dat de (netto)kans x (netto)impact van de risico’s per programma in totaal niet groter mag zijn dan 5 procent van het programmabudget (gecorrigeerd voor uitgaven aan verbonden partijen), tenzij hieraan een onderbouwing ten grondslag ligt die door het college goedgekeurd is. Dit uitgangspunt wordt formeel vastgesteld op het moment dat we voldoende ervaring hebben opgedaan met de herziene methodiek van risicoberekening. In het huidige begrotingsjaar is nog geen goedkeuring vereist.

Het sturen op risico’s in relatie tot doelstellingen is een ontwikkeling die in Lisse de komende jaren meer voet aan de grond krijgt. In het huidige begrotingsjaar ligt de nadruk op het inventariseren en beheren van de strategische risico’s per programma. Hierbij kijken we naar de nettorisico’s: de risico’s na het inrichten van de beheersmaatregelen. De operationele risico’s binnen het ambtelijk apparaat (HLTsamen) komen terug in de risico’s ten aanzien van verbonden partijen. De komende jaren komt meer nadruk te liggen op risicobewustzijn, op zowel strategisch als operationeel niveau.

Onderstaand figuur toont de huidige opzet met het oog op risicomanagement.


Omvang risico's en weerstandscapaciteit
We hebben de omvang van het risico berekend door per programma inzichtelijk te maken:

 • wat de belangrijkste strategische risico’s zijn;
 • wat de geschatte kans is dat het risico zich door de jaren heen voordoet;
 • hoe groot de impact (in euro) naar schatting is als het risico zich voordoet.

De kans maal de impact is het risicobedrag dat wordt toegevoegd aan het benodigde weerstandsvermogen. Bij het inschatten van kans en impact houden we rekening met de beheersmaatregelen die zijn getroffen (of worden getroffen) om het risico en/of de impact te verkleinen, bijvoorbeeld een verzekering om de schade na een brand te beperken. Op deze manier berekenen we het nettorisicobedrag.

De managers die sturen op beheersing van het risico en de doelstellingen die daarmee verbonden zijn, hebben de risico’s geïnventariseerd. Bij het inschatten van kans en impact konden zij kiezen tussen het gebruik van een standaardtabel voor kans en impact of voor het maken van een eigen beoordeling.

In Lisse gaat het om de volgende risico's:

Programma

Categorie

Risico

Toelichting Impact

Beheersmaat regel

Aandeel

Samenleven

Open einde regelingen

Stijging van de vraag naar zorg en ondersteuning binnen open-einde-reglingen. 

Dit resulteert in een toename van niet-begrote kosten.

Snelle toeleiding naar de passende zorg versterken door de inzet van integrale toegang, POH Jeugd en Jeugdhulp in onderwijs als algemene voorziening.

225.000 

Samenleven

Bedrijfsrisico

De verwachte kostenreductie in de begroting van de gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein kan niet worden gerealiseerd.

Dit resulteert in een toename van niet begrote kosten.

Snelle toeleiding naar de passende zorg versterken door de inzet van integrale toegang, POH Jeugd en Jeugdhulp in onderwijs als algemene voorziening.

79.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

Bouwleges kunnen onvoldoende onderbouwd.

Dit kan resulteren in claims door burgers en bedrijven. Als de onderbouwing niet blijkt te kloppen, mogen in 2024 geen leges worden gevorderd. Totale schade is dan de geraamde opbrengst voor omgevingsleges.

34.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

Het begrote volume aan bouwleges kan niet geint worden doordat projecten doorschuiven naar volgende boekjaren.

Dit kan resulteren in een dekkingstekort in de begroting.

34.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

Implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging loopt vertraging op. 

Dit kan veroorzaakt worden door mismatch in kennis, vaardigheden en cultuur. Dit resulteert in extra kosten voor inhuur en begeleiding.

Inbouw flexibele schil voor vergunningsverleners en routekaart voor de ontwikkeling van de gewenste competenties.

39.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

De inventarisatie van kapitaalgoederen is onvolledig.

De oorzaak hiervan is uitbesteding en onvoldoende vastlegging van kennis, met als gevolg: kapitaalgoederen hebben onvoorzien onderhoud nodig. Kapitaalgoederen zijn kostbaar, herstel is vaak kostbaar.

Aanbesteding van kennispakketten en vastlegging van kennis moet het gat in de inventarisatie van kapitaalgoederen laten afnemen/wegnemen.

7.000 

Leefomgeving

Juridisch risico

Een bestuurlijke maatregel is gebaseerd op een foute beoordeling.

Als uit de juridische procedure blijkt dat een bestuurlijke maatregel ten onrechte is opgelegd kan dit leiden tot een schadeclaim.  

 7.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

Schade door vandalisme is groter dan voorzien en is niet verzekerd. 

De gemeente is verzekerd tegen brand,- storm-, vliegtuig- en inbraakschade voor gebouwen. Schades door vandalisme zijn voor rekening van de gemeente. Het risico bestaat dat bij onderverzekering een lager bedrag wordt uitgekeerd dan de werkelijke schade. De verzekerde waarden van de gebouwen zijn volgens de polissen geïndexeerd. Periodiek wordt de juistheid daarvan bezien door taxaties. De gemeente heeft budgetten voor vandalisme opgenomen. Tot op heden zijn deze budgetten toereikend. 

 7.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

Ziekten en plagen in de buitenruimte nemen toe door o.a. klimaatverandering. 

We zien steeds meer ziekten en plagen in de buitenruimte ontstaan waartegen we maatregelen moeten nemen. Essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte, eikenprocessierups. Om de negatieve gevolgen hiervan te bestrijden, moeten vaker onvoorziene kosten worden gemaakt. 

28.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

Bij inspecties/groot onderhoud constateren dat er gebreken zijn aan civiele kunstwerken. 

Bij onderhoud en inspecties is eerder geconstateerd dat de staat van een civiel kunstwerk niet direct zichtbare problemen had. Directe actie is hierbij vereist om verdere problemen te voorkomen. 

 250.000 

Leefomgeving

Bedrijfsrisico

Het klimaat is aan het veranderen daarbij ontstaat de kans dat de huidige inrichting niet meer voldoet of sneller slijt dan voorzien. 

Klimaatverandering brengt het risico met zich mee dat de huidige inrichting niet meer voldoet of sneller slijt dan voorzien.

Met regelmaat inspecties uitvoeren en daarnaast bijvoorbeeld zaken als de klimaatstresstest.

113.000 

Bestuur & Ondersteuning

Bedrijfsrisico

Politieke agenda kan niet geheel worden uitgevoerd vanwege vroegtijdig vertrek bestuurder

Dit kan resulteren in vertraging van de politieke agenda en additionele kosten voor wachtgeld. Bij het financieel maken van dit risico is enkel rekening gehouden met het aspect wachtgeld. Het jaarsalaris van een wethouder exclusief werkgeverslasten is afhankelijk van het aantal resterende maanden in het jaar.

27.000 

Bestuur & Ondersteuning

Bedrijfsrisico

Participatietrajecten wekken vertrouwen dat onvoldoende kan worden waargemaakt.

Dit resulteert in imagoschade en additionele communicatie-inspanningen en -kosten voor verwachtingsmanagement en het herstellen/beperken van imagoschade.

Opstellen visie op samenspel gemeente-samenleving en opstellen handelingsperspectief incl. toolbox voor zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie voor medewerkers.

17.000 

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

Onvoldoende borging van projecten (projectmatig werken)

De oorzaak hiervan is tijd (afhankelijkheid van andere projecten), kennis en cultuur. Dit resulteert in kwaliteitsproblemen en herstelwerkzaamheden.

Standaarden voor projecten en borging (professionele werkmethoden).

7.000 

Overkoepelend Risico

Algemene uitkeringen

Ontwikkeling gemeentefonds

Risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd.

Volgen van circulaires.

39.000 

Overkoepelend Risico

Algemene uitkeringen

Ontwikkeling gemeentefonds

Prijsontwikkeling gaat harder dan begroot.

Volgen van circulaires.

158.000 

Overkoepelend Risico

Juridisch risico

Procedurefouten bij aanbestedingen

Bij een gerechtelijke procedure kan de gemeente veroordeeld worden tot het betalen van de financiële schade. Tevens kan achteraf blijken dat de aanbesteding niet op rechtmatige wijze heeft plaats gevonden.

interne controle proces monitoren en verder opleiden van medewerkers.

28.000 

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

Hogere uitgaven en lagere inkomsten vanwege crisissen, zoals corona en vluchtelingen.

Onzekerheid welke compensatie wij ontvangen in relatie tot de noodmaatregelen en of deze compensatie voldoende is om alle extra kosten te dekken. 

100.000 

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

Risico dat directe tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden.

Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente. 

 232.000 

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

De digitale dreiging van cyberaanvallen is aanwezig. Het risico van geslaagde cyberaanval is hier gekwantificeerd. 

De afgelopen jaren zien wij een groei in de digitale dreiging voor gemeenten. Gemeenten worden doelbewust aangevallen door zowel statelijke, criminele en activistische actoren. De impact van een succesvolle aanval kan enorm zijn. De continuïteit van onze dienstverlening kan stil komen te liggen en privacy gevoelige gegevens van onze inwoners kunnen op straat belanden. Een succesvolle hack brengt vervolgens ook zware financiële gevolgen met zich mee.

Digitale beveiliging optimaliseren. 

 657.280 

Verbonden partijen

Bedrijfsrisico

Risico's in de bedrijfsvoering van een verbonden partij.

Hierdoor is de verbonden partij onvoldoende in staat om haar opdracht uit te voeren en/of schade (euro) wordt doorbrekend aan de gemeente.

1.266.000 

TOTAAL

3.354.280 

Op basis van bovengenoemde risico-inventarisatie blijkt dat de omvang van het nettorisico van Lisse € 3.354.280 bedraagt. Dit bedrag hanteren we als ondergrens gehanteerd voor de omvang van de incidentele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit kan worden ingezet voor het dekken van niet-geraamde (onvoorziene) lasten van substantiële aard. De structurele weerstandscapaciteit geeft de omvang van de maximale ruimte voor het verhogen van de belastingen om structurele lasten te dragen.

Weerstandsvermogen

bedragen x € 1.000

Rek. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Totaal van de risico's 

    2.494

    2.449

    3.354

    3.354

    3.354

    3.354

Weerstandscapaciteit

Algemene reserve

  11.292

    6.881

  3.444

  3.444

  3.444

  3.444

Stille reserve

          -  

          -  

          -  

Reserve Weerstandsvermogen

    2.494

    2.449

    3.354

    3.354

    3.354

    3.354

Onbenutte belastingcapaciteit

          -  

          -  

    1.686

    1.686

    1.686

    1.686

Totaal weerstandscapaciteit

 13.786

   9.330

 8.484

 8.484

 8.484

8.484

Ratio weerstandsvermogen

     5,53

     3,81

     2,53

    2,53

    2,53

    2,53

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit is het vrij besteedbare deel van de reserves. Voor 2024 bedraagt de verwachte beschikbare weerstandscapaciteit afgerond € 8.484.000.

De ratio voor het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. Voor Lisse komt de ratio uit op (afgerond) 2,53 (€ 8,5/€ 3,4 miljoen). Die valt daarmee in niveau A op basis van de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement en voldoet dus aan de eis van minimaal niveau B.

Kengetallen financiële positie

Samenvattend overzicht

Rek. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Netto schuldquote

105,1%

150,6%

119,1%

134,1%

150,2%

152,5%

Netto schuldpositie gecorr. voor verstrekte leningen 

92,1%

139,8%

107,0%

121,0%

136,3%

138,4%

Solvabiliteitsratio

21,2%

14,1%

19,8%

18,0%

14,9%

14,3%

Grondexploitatie

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte

-0,2%

0,1%

0,0%

-1,5%

-6,8%

-7,9%

Woonlasten Lisse  t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor

126,2%

119,2%

113,2%

113,2%

113,2%

113,2%

In bovenstaande tabel zijn alle kengetallen ten aanzien van de financiële positie van Lisse opgenomen. Hierna volgt per kengetal de berekening, een korte toelichting wat het kengetal betekent en indien nodig een toelichting waarom de waarde in de Begroting 2024 een grote afwijking laat zien ten opzichte van de vorige begroting.

Netto schuldquote

bedragen x € 1.000

Netto schuldquote  

Rek. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Vaste schulden

+

80.571

94.567

81.985

85.761

91.085

93.908

Netto vlottende schuld

+

1.938

4.798

12.329

11.807

11.629

9.250

Overlopende passiva

+

9.482

4.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Fin. activa (uitsluitend art. 36, d, e, f)*

-

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

-

15.094

11.000

10.500

10.500

10.500

10.500

Liquide middelen

-

213

500

500

500

500

500

Overlopende activa

-

4.988

1.500

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal

71.696

90.365

86.314

89.568

94.714

95.158

Totale baten, excl. mutaties reserves

68.215

59.987

72.456

66.771

63.047

62.411

Netto schuldquote (netto schuld/ baten)

105,1%

150,6%

119,1%

134,1%

150,2%

152,5%

De nettoschuldquote :

 • weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen.
 • geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Overigens hanteert de VNG een signaalwaarde van 100 procent waarboven waakzaamheid is geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130 procent is een indicatie voor een te hoge schuld. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de nettoschuldquote. De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Voor een gemeente geldt dat het licht op rood springt als de nettoschuldquotemeer dan 130 procent bedraagt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Normaal bevindt de nettoschuldquote van een gemeente zich tussen de 0 en 100 procent. Afhankelijk of een gemeente net grote investeringen achter de rug heeft, is denettoschuldquotehoger of lager. De schuldquote van Lisse valt in een risicocategorie.

Nettoschuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Voor inzicht in de mate van doorlenen wordt de nettoschuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Dit maakt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De nettoschuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt op dezelfde manier berekend als de nettoschuldquote, onder die voorwaarde dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.   

bedragen x € 1.000

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen    (bedragen x
€ 1.000)  

Rek. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Vaste schulden

+

80.571

94.567

81.985

85.761

91.085

93.908

Netto vlottende schuld

+

1.938

4.798

12.329

11.807

11.629

9.250

Overlopende passiva

+

9.482

4.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Fin. activa (uitsluitend art. 36, b,c,d,e,f)*

-

8.850

6.527

8.808

8.808

8.808

8.808

Uitzettingen < 1 jaar

-

15.094

11.000

10.500

10.500

10.500

10.500

Liquide middelen

-

213

500

500

500

500

500

Overlopende activa

-

4.988

1.500

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal

62.846

83.838

77.506

80.760

85.906

86.350

Totale baten, excl. mutaties reserves

68.215

59.987

72.456

66.771

63.047

62.411

Netto schuldquote gecorrigeerd (netto schuld/baten)

92,1%

139,8%

107,0%

121,0%

136,3%

138,4%

Solvabiliteitsratio

bedragen x € 1.000

Solvabiliteitsratio
(bedragen x € 1.000)  

Rek. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

Eigen vermogen

26.446

18.038

26.378

23.962

19.923

18.880

Balanstotaal

124.982

127.497

133.145

133.234

133.656

132.286

Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

21,2%

14,1%

19,8%

18,0%

14,9%

14,3%

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in:

 • de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen;
 • in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen.

De solvabiliteitsratio geeft het eigen vermogen weer als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves plus het eventuele resultaat uit het overzicht baten en lasten. Met een solvabiliteit van 19,5 procent blijft Lisse onder de 'norm' van 20 procent, maar boven de door de raad vastgestelde ondergrens van 10%.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is dat grondexploitatie kan bijdragen aan het verlagen van de schuld.
De voorraden bouwgrond (inclusief bouwgrond in exploitatie en overige voorraden) kunnen als een aandeel van de inkomsten worden uitgedrukt. Dat levert het kengetal  ‘voorraadquote’ op. De gemeente heeft naar verwachting geen bouwgronden in exploitatie per 1 januari 2024.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hiervoor worden de structurele baten en structurele lasten vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Dit kengetal is van belang voor de beoordeling van de financiële positie omdat het laat zien welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

                          bedragen x € 1.000

Structurele exploitatieruimte                                (bedragen x € 1.000)

Rek. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

A

Totale structurele lasten

61.453

60.997

67.131

68.181

67.555

67.528

B

Totale structurele baten

61.346

61.051

66.644

66.735

63.011

62.375

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

0

0

670

767

798

876

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

0

0

1.180

1.179

1.066

1.125

E

Totale baten (excl. mutaties reserves)

68.215

59.987

72.420

66.771

63.047

62.411

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%

-0,2%

0,1%

0,0%

-1,5%

-6,8%

-7,9%

De Programmabegroting 2024 is structureel in evenwicht. We voldoen hiermee aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie Zuid-Holland.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een eventuele financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of wat de ruimte is voor nieuw beleid.
Er is voor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven, omdat er over het algemeen geen maximum is gesteld aan belastingentarieven (zoals bij de OZB en Parkeerbelasting). Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten.

Rek. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Begr. 2026

Begr. 2027

a

OZB lasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

459

366

388

388

388

388

b

Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

192

201

201

201

201

201

c

Afvalstoffenheffing voor gezin

408

433

480

480

480

480

d

Eventuele Heffingskorting voor gezin 

0

0

0

0

0

0

e

Totale Woonlasten = A+B+C-D

1.059

1.000

1.069

1.069

1.069

1.069

f

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

839

839

944

944

944

944

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100%

126%

119%

113%

113%

113%

113%

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 15:50:55 met de export van 11/10/2023 15:42:32