Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Hier vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarbij maken we gebruik van kapitaalgoederen die in de openbare ruimte aanwezig zijn:

 • infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken, openbare verlichting)
 • voorzieningen (groen, sportfaciliteiten)
 • gebouwen.


Deze paragraaf behandelt, conform artikel 12 uit het BBV, de belangrijkste kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom en/of beheer heeft. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde beleid uit te voeren.

Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie met elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Aangezien kapitaalgoederen een substantieel onderdeel van de begroting vormen, willen we zicht krijgen op het noodzakelijk onderhoud van deze kapitaalgoederen.
In beleidsplannen maken we afspraken over de wijze waarop we onderhouden en hoe dit aansluit op de vastgelegde ambities op gemeentelijke opgaven zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie en circulaire economie. De doelstellingen en activiteiten die gerelateerd zijn aan deze paragraaf staan in het programma "Leefomgeving; Openbare ruimte en duurzaamheid".

WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER?

 • We werken aan een toekomstbestendige leefomgeving:
  • In 2022 is de ambitie ‘actief’ vastgesteld t.a.v. de klimaatadaptief. Dit zorgt ervoor dat klimaat nadrukkelijker een plek krijgt in de beheer- en onderhoudsplannen van de gemeente.
  • In 2023 is het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld. In 2024 geven we uitvoering aan het PWKA.  
  • In 2024 wordt met het groenbeheerplan verder invulling gegeven aan de opgaven biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Integraal, gebiedsgericht en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk. Door middel van circulaire ontwikkelprincipes willen we afwegingen gaan maken in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte om te ontwikkelen naar een circulaire economie. Ook werken we aan het toepassen van assetmanagement principes om slimme keuzes te maken op gebied van beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
We willen bijdragen aan de doelen van de gemeente in het beheren en onderhouden van onze kapitaalgoederen.  Met duurzaam en ontwikkelend beheer dragen we bij aan een toekomstbestendige leefomgeving en een positieve beleving van onze inwoners.
Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?
Onderstaande tabellen laten de activiteiten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen zien. Per discipline geven we aan wat we in een aangegeven tijdsbestek gaan doen.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam beleidsplan

Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Lisse 2021-2024

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

In het beleidsplan is per categorie het kwaliteitsniveau benoemd

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Meerjarenonderhoudsplan

Looptijd

2021-2040

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gemeentelijke gebouwen Lisse

Voorziening gemeentelijke gebouwen Lisse

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

1.094

667

704

771

Storting

164

164

164

164

Uitname

591

127

97

97

Stand per 31 december

667

704

771

771

Uitvoering in 2024

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen.

Sportpark

Naam beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Beheerplan Sportpark Ter Specke 2019-2028

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2028

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Sportpark

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Investeringsbedragen

0

0

0

0

Uitvoering in 2024

Toelichting:

In de renovatieplanning stond vervanging van hockeyveld semi-waterveld veld 2 ingepland voor 2024 en hockeyveld zand veld 3 voor 2026.  Deze velden zijn in mei 2023 gekeurd en hieruit is naar voren gekomen dat beide velden niet meer voldoen aan de norm van de NOC*NSF en zijn daardoor afgekeurd voor het spelen van competitiewedstrijden. De hockeybond KNHB heeft voor maximaal 1 jaar dispensatie verleend aan de gemeente, zodat de velden voor het seizoen 2023-2024 alsnog gebruikt kunnen worden. Beide velden dienen wel in 2024 volledig (zowel de onder- als de bovenlaag) te worden vervangen.

Riolering

Naam beleidsplan

Integraal waterketenplan 2022-2026

Vastgesteld

2022

Looptijd

2022-2026

Actualisatie

2026

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam beheers- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Riolering

Riolering

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Investeringsbedragen

1.299

2.308

1.854

1.851

Exploitatiebedragen

662

662

662

662

Voorziening Riolering (egalisatie tarief)

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

2.735

1.928

1.278

628

Storting

0

0

0

0

Uitname

807

650

650

625

Stand per 31 december

1.928

1.278

628

4

Uitvoering in 2024

Aanleg drainage Van Speijkstraat gedeelte Kanaalstraat - De Ruijterstraat

Rioolvervanging-renovatie/aanleg drainage/afkoppelen Schilderswijk

Rioolvervanging-renovatie op diverse locaties

Ombouw riolering Grevelingstraat tot gescheiden rioolstelsel

Saneren 3 riooloverstorten Zeeheldenwijk

Maatregelen tegen wateroverlast Willemskade

Toelichting:
Het integraal waterketenplan beschrijft het gemeentelijk beleid voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu, zijn hiervoor speciale voorzieningen nodig. Het plan is afgestemd op het riolerings-, zuiverings- en drinkwaterbeleid in de Bollenstreek en is de basis voor integrale toetsing aan de geldende wet- en regelgeving in de regio. Daarnaast biedt het beleidskaders in de waterketen, wat leidt tot betere afstemming in de waterketen van drinkwaterproductie, -distributie en -levering, de riolering en de afvalwaterzuivering. Het plan is opgesteld in de Cluster Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen, het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingbedrijf Dunea.

Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te maken op het gebied van de rioleringszorg, de bodem- en waterkwaliteit en de gemeentelijke infrastructuur. Het waterketenplan helpt hierbij. Daarnaast heeft de gemeente zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater, doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en voor het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of beperken. Op basis van de financiële consequenties van het plan stellen we de hoogte van de rioolheffing vast.

Groen

Naam beleidsplan

Groenatlas 2008 - 2017

Vastgesteld

2008

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

Wordt meegenomen in de omgevingsvisie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

A in het winkelgebied en B in de rest van Lisse.

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan 2021-2030

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2030

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Groen en bomen

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Exploitatiebedragen

781

781

781

781

Investeringsbedragen

475

475

475

475

Uitvoering in 2024

Op basis van de uitgevoerde groeninspectie 2022 worden de jaarlijkse vervangingen planmatig uitgevoerd en wordt de uitgestelde vervanging geleidelijk ingelopen.  

Toelichting:
Groen heeft een belangrijke rol in de aanpak van de klimaatverandering. De gemeente heeft een landelijke opgave om aan te geven hoe om te gaan met zaken als droogte, wateroverlast en hittestress. Groen is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Bij vervanging van groen en bomen houdt de gemeente maximaal rekening met klimaatverandering. Vervanging is het uitgelezen moment om het sortiment en de groeiplaatsen te verduurzamen. Voorbeeld hiervan is het aaneensluiten van groenvakken en deze zo in te richten dat het regenwater in groenvakken kan stromen en langzaam weg zakt. Dit ontlast het riool en helpt grondwaterstandverlaging te voorkomen.

Bomen

Naam beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

15 jaar

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

N.v.t.

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Opgenomen in het groenbeheerplan Lisse 2021-2030.

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2030

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Herplantplicht bomen

Voorziening Herplantplicht bomen

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

 16

16

16

16

Storting

 0

 0

 0

0

Uitname

 0

 0

 0

0

Stand per 31 december

 16

16

16

16

Uitvoering in 2024

Onderhoud:
Jaarlijks wordt een derde deel van de bomen beoordeeld, waarna zo nodig maatregelen worden genomen als het snoeien en incidenteel vervangen van bomen.
In 2024 worden de wijken De Blinkerd, Berkhout, Dever, De Engel, Ter Beek, Roovers broek, De Loosters, Halfweg en sportpark Ter Specke beoordeeld.

Vervanging bomen:
Voor het vervangen van bomen staan de volgende locaties ingepland: Schilderswijk (in verband met rioolvervanging).

Ziekte en plagen:
Prioriteit ligt bij de bestrijding van de eikenprocessierups en essentaksterfte.

Toelichting:
Een goed onderhouden bomenbestand is van groot belang voor de leefomgeving. Bomen hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, beperken temperatuurextremen, dragen bij aan waterbeheer en vormen een schuilplaats en voedselbron voor fauna. Door goed onderhoud willen we bestaande bomen zo lang mogelijk op een gezonde manier behouden. De afgelopen jaren zijn de achterstanden in het onderhoud ingelopen. Het aantal bomen hoeft niet zozeer toe te nemen, de kroonoppervlakte daarentegen wel. Risico is dat de kwaliteit van de bomen afneemt door bijvoorbeeld ziekten, plagen, klimaatstress en ouderdom.

Wegen

Naam beleidsplan

Beleidsplan Wegen

Vastgesteld

2022

Looptijd

2022-2026

Actualisatie

2026

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis en basis+

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Wegen

Wegen

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Investeringen

455

455

455

455

Bedragen klein onderhoud

151

151

151

151

Bedragen groot onderhoud

474

874

674

674

Uitvoering in 2024

Klein onderhoud wegen op diverse locaties

Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties

Groot onderhoud asfaltverhardingen op diverse locaties

Onderhoud belijning

Toelichting:
Het beleidsplan ‘Wegen’ omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Doel ervan is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar, met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren.

In het beleidsplan zijn de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. Ook bevat het de kwaliteitsniveaus waaraan de wegen moeten voldoen. In het plan voldoen we voor alle wegtypes aan het basiskwaliteitsniveau voor de thema's veiligheid, comfort en aanzien. Dit niveau wil zeggen dat we het wegennet voor de weggebruiker op een verantwoorde wijze in stand houden. De kwaliteit van de fietspaden, winkelstraten en looproutes rond seniorencomplexen is daarbij extra belangrijk; hier hebben we kwaliteitsniveau dan ook gesteld op basis+. In het plan hebben we ook de zettingen van de verhardingen meegenomen. Ophoging van deze wegen garandeert de toegankelijkheid van de woningen.

Speelplaatsen

Naam beleidsplan

Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020 - 2030

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens.

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Speelplaatsen

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Investeringsbedragen

143

102

104

107

Exploitatiebedragen

46

46

46

46

Uitvoering in 2024

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 
 • Hoofdinspectie laten uitvoeren
 • Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Uitvoeren onderhoud kunstgras
 • Oude speelplaatsen verwijderen conform het uitvoeringsprogramma

Straatmeubilair, bebording en bewegwijzering

Naam beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

-

Straatmeubilair, bebording en bewegwijzering

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Exploitatiebedragen

31

31

31

31

Uitvoering in 2024

 • Uitvoeren van groot onderhoud

Openbare verlichting

Naam beleidsplan

Beleidsplan Openbare verlichting

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door LED

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Openbare verlichting

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Investeringsbedragen

164

177

185

202

Bedragen t.l.v. exploitatie

87

87

87

87

Uitvoering in 2024

In 2023 wordt het beleids-/beheerplan 'Openbare Verlichting 2023-2033' vastgesteld en vanaf 2024 uitgevoerd. Dit plan bevat ook een programma voor de vervanging van lichtmasten door LED-verlichting, inclusief de financiële gevolgen daarvan.

Investering: op basis van het beleidsplan vervangen we ieder jaar een deel van de verlichting door LED-verlichting. Het doel: 50 procent energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2013. In 2030 is dan alle verlichting LED-verlichting.

Exploitatie: onderhoud is jaarlijks € 78.000.

Civiele kunstwerken

Naam beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2018-2022

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

Niet, is overgegaan in beheerplan 2023-2027

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2027

Looptijd

2023-2027

Actualisatie

2027

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening M.O.P. Bruggen

Civiele kunstwerken

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Investeringsbedragen

0

203

0

164

Bedragen t.l.v. exploitatie

67

67

67

67

Bedragen t.l.v. voorziening

23

79

60

46

Voorziening M.O.P. Bruggen

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

68

80

36

11

Storting

35

35

35

35

Uitname

23

79

60

46

Stand per 31 december

80

36

11

0

Uitvoering in 2024

In het beheerplan 'Civiele kunstwerken 2023-2027' is een programma voor onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken opgenomen voor 2023 t/m 2027 en de financiële gevolgen daarvan. Dit plan is in 2023 opgesteld en wordt in 2027 geactualiseerd.

Investering: Voor 2024 staan geen grote vervangingsinvesteringen gepland.
Door de slechte staat van de Grachtbrug wordt een planstudie verricht naar een oplossing voor de lange termijn.

Baggeren

Naam beleidsplan

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Vastgesteld

2018

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

Gaat op in het Programma Water en Klimaatadaptatie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

Gaat op in het Programma Water en Klimaatadaptatie

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening baggeren

Uitvoering in 2024

In HLT-verband wordt een baggerbestek opgesteld en uitgevoerd in 2023-2024. De planning is in Q4 de eerste werkzaamheden uit te voeren en doorlopend in Q1 2024. Baggeren is onderdeel worden van het Programma Water en Klimaatadapatie (PWKA) 2024-2028 dat in het Q3 2023 uiterlijk Q4 2023 aan het bestuur wordt aangeboden.

Hierin geeft de gemeente een doorkijk in het beheer van watergangen, oevers en duikers in relatie tot klimaatverandering. In het PWKA worden extra middelen aangevraagd voor baggeren per Q1 2024. Afhankelijk van de besluitvorming zal de scope worden bepaald.

Oevers

Naam beleidsplan

Beleidsplan Oevers 2019-2028

Vastgesteld

2018

Looptijd

2019-2028

Actualisatie

Gaat op in het Programma Water en Klimaatadaptatie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

B/C

Naam beheer- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Beschoeiingen

Beschoeiing

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Bedragen t.l.v. exploitatie

184

184

184

184

Uitvoering in 2024

Beschoeiing is onderdeel worden van het Programma Water en Klimaatadapatie (PWKA) 2024-2028 dat in het Q3 2023 uiterlijk Q4 2023 aan het bestuur wordt aangeboden. In het PWKA worden extra middelen gevraagd voor beschoeiingen per Q1 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 15:50:55 met de export van 11/10/2023 15:42:32