Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen

 Wat willen we bereiken?

Doel:

Een solide financiële huishouding met een begroting die materieel en structureel in evenwicht is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteitsomschrijving

A1

Raadsakkoord: Het college brengt de gevolgen van het afschaffen van de hondenbelasting in kaart.

Verplichte onderdelen Besluit begroting en verantwoording

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma’s worden direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten in algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. Dit onderdeel van de begroting volgt uit artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

In Algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen:

  • lokale heffingen
  • algemene uitkering uit het gemeentefonds
  • dividenden
  • saldo financieringsfunctie
  • overige algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak; de besteding is niet geoormerkt. De onroerende zaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. Dit geldt niet voor de rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, en marktgelden. Deze worden op de desbetreffende programma’s verantwoord en zijn geoormerkt voor deze lasten. We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting.  

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2023. Voor de berekening van de algemene uitkering 2024 is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal inwoners en woningen in 2024. De maatstaven zijn in de overige jaren constant gehouden. De decentralisaties zijn voor een deel opgenomen in de algemene uitkering; op termijn worden alle decentralisaties opgenomen in de berekeningen van de algemene uitkering.
 
Dividenden
We ontvangen dividend van Alliander, Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) en Meerlanden, naar rato van het bedrijfsresultaat.

Dividenden

Realisatie

Begroting

Begroting

2022

2023

2024 e.v.

Alliander

400

400

400

Bank Nederlandse Gemeenten

42

42

42

Meerlanden

96

96

96

Totaal Dividenden

538

538

538

Saldo financieringsfunctie
In het vernieuwde BBV zijn de regels over rentetoerekening gewijzigd. De notitie ‘Rente’ van de commissie BBV geeft aan dat er niet meer rente mag worden toegerekend dan de werkelijke rentelasten. Er is geadviseerd geen rente meer toe te rekenen aan eigen vermogen (voorheen bespaarde rente). Lisse rekent geen bespaarde rente toe aan investeringen.
Lisse hanteert een omslagpercentage van 1 procent – berekend volgens de omslagrentemethode – voor de toerekening van rente aan investeringen die via kapitaallasten ten laste van de taakvelden komt. Voor een overzicht: zie de paragraaf 'Financiering'.

Lasten, baten en saldo

-8.972.149

10,4 %

50.015.539

57,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 15:50:55 met de export van 11/10/2023 15:42:32