Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft en medeverantwoordelijkheid draagt is (mede-eigenaarschap). Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die ze kwijt is wanneer de verbonden partij failliet gaat en/of in de financiële problemen komt en als de daaraan verbonden kosten verhaald kunnen worden op de gemeente. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente (in de persoon van een wethouder, raadslid of ambtenaar) zeggenschap kan uitoefenen via een zetel in het bestuur of stemrecht.

Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, nv’s en bv’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente met dat mede-eigenaarschap loopt, geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingssysteem ( governance ). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Deze paragraaf behandelt, zoals bepaald in artikel 15 uit het BBV, de algemene visie op het inschakelen van een verbonden partij, de ontwikkelingen die er spelen en de voorgeschreven lijst van verbonden partijen.

Welke ontwikkelingen spelen er?

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wgr in werking getreden. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Om de kaderstellende en controlerende rol van de volksvertegenwoordiging beter te kunnen invullen en de democratische legitimatie te verbeteren, wordt met deze wetswijziging een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd op de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten.

De wijzigingen van de Wgr zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. De versterking van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.
2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden.
3. Het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling.

De meeste wijzigingen vragen om een vertaling binnen elke gemeenschappelijke regeling. De gemeente heeft twee jaar de tijd om hierin te voorzien (uiterlijk 1 juli 2024). ). In de loop van 2024 worden voorstellen voorgelegd voor het actualiseren van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Via een zienswijzeprocedure wordt de raad hierbij betrokken . Daarnaast zal ook de in 2018 vastgestelde Nota verbonden partijen worden geactualiseerd en aan de raad worden voorgelegd.  Op basis van deze nota wordt onder andere  een beleidskader vastgesteld over het beleggen van gemeentelijke taken bij verbonden partijen en een instrumentarium aangereikt.

Overzicht met verbonden partijen
De lijst van verbonden partijen bevat de informatie zoals is aangegeven in artikel 15 van het BBV. Hierbij onderscheiden we de vier categorieën: gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. Per verbonden partij maken we duidelijk wat het belang van de gemeente is, welk openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij vermeldt deze lijst de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente.

De paragraaf is niet gericht op het gemeentelijk mede-opdrachtgeverschap dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol komt terug in de reguliere begrotingsprogramma’s, net zoals dat gebeurt voor de andere samenwerkingspartners die geen verbonden partijen zijn.

Onderstaand overzicht bevat de geprognosticeerde cijfers 2023 voor zover deze bekend zijn op het moment van schrijven. In regionaal verband is afgesproken dat de gemeenschappelijke regelingen bij een gelijkblijvend takenpakket de lasten voor de loonkosten met maximaal 3,7 procent mogen indexeren en voor de materiële kosten een indexering van 2,5 procent mogen toepassen.

Totaaloverzicht bijdragen aan verbonden partijen

Naam

Begroot 2023

Begroot 2024

1.

Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

€ 13.552.887

€ 16.144.300

Holland Rijnland

€ 540.596

€ 571.605

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

€ 11.390.000

€ 13.141.176

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / Provalu

€ 1.997.723

€ 2.080.000

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hecht Hollands Midden

€ 1.460.000

€ 1.584.000

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

€ 1.528.000

€ 1.650.000

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

€ 172.108

€ 184.458

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

€  707.000

€  799.000

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

€  564.633

€  677.193

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

2.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Alliander N.V.

De Meerlanden N.V.

€  1.511.869

€  1.794.838

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

3.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

€ 141.908

€ 156.099

4.  Overige verbonden partijen

Totaal

€ 33.566.724

€ 38.782.669

1.

Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten' van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan het bedrijfsplan vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het
gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.

Overige informatie

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Lisse. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 leden waarvan geen lid afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 2.093

€ 2.093

Vreemd vermogen

€ 14.038

€ 14.038

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Vanaf 2020 werkt Holland Rijnland met een nieuwe Regionale agenda 2019-2023. Hierin staan gezamenlijk gedragen ambities op de beleidsterreinen Ruimte (o.a. wonen, mobiliteit, biodiversiteit), Regionale Energie Strategie, het Sociaal Domein en de strategische positionering van de regio.

Overige informatie

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Vestigingsplaats

Lisse

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit twee wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners en het aantal lage inkomens.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

Risico's

Een risico voor de gemeenten is enerzijds de bijdrage van de gemeenten in de exploitatielasten van de ISD, en anderzijds de uitvoering van een open einderegeling door de ISD, waar de gemeenten de financiële lasten van dragen.

Ontwikkelingen

De verwachte stijging van de uitgaven voor de Wmo, vooral bij de post Begeleiding. De verwachte stijging van Participatiewet-uitgaven, vooral door de loonkostensubsidies.

Overige informatie

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / Provalu

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Provalu verzorgt de plaatsing van mensen met een WSW-indicatie. Provalu verzorgt de interne en externe gesubsidieerde arbeid door uitstromers.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit één wethouder en het dagelijks bestuur uit één wethouder.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 4.596

€ 4.596

Vreemd vermogen

€ 2.700

€ 2.574

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Op 23 september 2021 zijn de MareGroep en Servicepunt Werk (SPW) geïntegreerd en verder gegaan onder de naam Provalu. Een nieuwe organisatie met een nieuwe naam en gestroomlijnd proces voor het best mogelijke resultaat en de beste uitstroom. Slimmer, beter en goed herkenbaar voor medewerker, klant en werkgever.

Overige informatie

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hecht Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (Hecht) Hollands
Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

Hecht Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de achttien deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, van wie geen afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

De kosten van HECHT Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 9.098

€ 9.298

Vreemd vermogen

€ 66.589

€ 72.689

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Het proces om de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer uit te splitsen, het vastleggen van een helder (en haalbaar) takenpakket en het introduceren van een solide financieringssystematiek wordt in 2020 afgerond. De belangrijkste thema’s voor 2020 zijn: Preventie, waarbij vooral aandacht is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectieziekenbestrijding, antibioticaresistentie) en het stabiliseren van het terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De veranderende rol van de centrumgemeente, met taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg, de Wvggz en daaraan gerelateerd de ontwikkeling van een Zorg en Veiligheidshuis, heeft consequenties voor taken binnen de organisatie van Hecht HM. Tot slot neemt de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke plaats in, met name wat betreft de doorontwikkeling van Veilig Thuis.

Overige informatie

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 6 burgemeesters waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 5.807

€ 5.548

Vreemd vermogen

€ 68.831

€ 72.676

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Nieuw Regionaal Risicoprofiel VRHM, Beleidsplan 2020-2023 en Crisisplan:
Eind 2019 wordt het nieuwe beleidsplan vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio.
Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan de inspanningen door de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft niet alleen inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s, maar ook de rol in het bijbehorende netwerk en inzicht in (risico- en crisis) beheersmaatregelen. Het risicoprofiel vormt de basis en de twee plannen dienen ter input voor het op te stellen crisisplan (crisisbeheersingsorganisatie). In het crisisplan worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crisis.

Overige informatie

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Bestuurlijk belang

Sinds 1 januari 2023 is de Serviceorganisatie Zorg een zelfstandige gemeenschappelijke regeling. Vanaf 2024 nemen hier 13 gemeenten aan deel.  Alle jeugdhulp wethouders van de deelnemende gemeenten zitten in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Jaarlijkse bijdrage

Kostenverdeling gemeenten na rato gebruik jeugdzorg.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Vanaf 2023 is de Serviceorganisatie Zorg een zelfstandige gemeenschappelijke regeling. Voor 2023 ligt de focus op doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, het contractmanagement en de financiële administratie. Ook worden in 2023 voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van de dienstverlening van de gemeente Kaag en Braassem en aansluiting van de gemeente Voorschoten. Daarmee komt het aantal deelnemende gemeenten vanaf 2024 op 13.

Overige informatie

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Lisse. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€  2.079

€  380

Vreemd vermogen

€  7.500

€  11.782

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag bodem. Deze bevoegdheid ligt nu bij de provincie. De ODWH voert bodemtaken uit namens de provincie. In 2023 gaan gemeente en provincie toewerken naar de overdracht van de bodemtaken. Ook wordt onderzocht (in overleg met de ODWH) welke taken en rollen er bij de ODWH worden neergelegd.

Overige informatie

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De VAB verzorgt voor de bollen6 gemeenten de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder
Dagelijks bestuur: 1 wethouder

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€  31

€  240

Vreemd vermogen

€  18.238

€  18.282

Resultaat

Risico's

Er wordt een nieuwe locatie gebouwd op het huidige VAB terrein. Hiervoor dienen ook langlopende overeenkomsten met omliggende partijen (NS) gemaakt te worden. Deze zitten in de afrondende fase.  

Ontwikkelingen

Het overslagstation van de VAB aan de ’s Gravendamseweg 75 in Voorhout wordt compleet vervangen en vernieuwd. De besluitvorming in de raad met betrekking tot budget is al genomen evenals het principebesluit om met de Meerlanden een gezamenlijke BV op te richten voor de vervaging en exploitatie.

Overige informatie

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

Vestigingsplaats

Noordwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Belastingen Bollenstreek verricht voor een aantal gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen: wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders Belastingen van de colleges van de deelnemers komen tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen voor overleg en afstemming over deze gemeenschappelijke regeling.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Geen bijzondere risico's

Ontwikkelingen

Overige informatie

2.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 4.500.000

€ 4.500.000

Vreemd vermogen

€ 132.518.000

€ 132.518.000

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.

Overige informatie

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente heeft 68.314 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 251.601

€ 251.601

Vreemd vermogen

€ 622.797

€ 622.797

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Dunea voert vaak innovatieve projecten uit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen, of om processen verder te optimaliseren zoals schone maaswaterketen, uitbreiding waterzuivering, samenwerking waterketen en verbinding aan greenport.

Overige informatie

Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 4.570

€ 4.570

Vreemd vermogen

€ 5.730

€ 5.730

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

De economische groei is een uitdaging en de overgang naar een duurzaam energiesysteem komt steeds meer opstoom. Alliander bevindt zich in een uitdagende periode om dit met alle stakeholders te realiseren. Samen slimme oplossingen bedenken zodat de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen.

Overige informatie

De Meerlanden N.V.

Vestigingsplaats

Hoofddorp

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

De Meerlanden werkt samen met een aantal gemeenten aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doen zij door de gemeenten schoon, heel en veilig te houden en door afval innovatief in te zamelen en te verwerken.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder
Dagelijks bestuur: geen

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

De gemeente Lisse bezit 8.950 aandelen (5%) van de totale 183.480 aandelen. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 46.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€  33.588

€  33.904

Vreemd vermogen

€  32.326

€  46.146

Resultaat

Risico's

De (uniforme) tarieven zijn gebaseerd op (werkelijke) kostenallocatie. Dat betekent dat meer-/minderkosten doorberekend worden naar de aangesloten gemeenten.

Ontwikkelingen

Meerlanden, als gezamenlijk overheidsbedrijf, verzorgt zijn diensten steeds meer op basis van uniforme tarieven. Dit betekent dat de aangesloten gemeenten evenredig belast worden met de kosten. Daarnaast investeert Meerlanden (in beleid en uitvoering) in een verdere ontwikkeling naar een circulaire economie.

Overige informatie

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij GOM zijn vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, bollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak.

Bestuurlijk belang

Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 1 wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Er is geen sprake van een jaarlijks bijdrage.

Financieel belang

De gemeente heeft zich (evenals de andere vier deelnemende gemeenten) garant gesteld voor een bedrag van 7 miljoen.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

Met inachtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 325.000), de € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het regionale investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale- en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden en woningbouwtitels is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich - ieder afzonderlijk evenals de andere twee deelnemende gemeenten - garant gesteld voor een bedrag van € 7 miljoen.

Ontwikkelingen

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma 2021-2025.

Overige informatie

3.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichtingen en verenigingen

Doelstelling/publiek belang

Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Gemeentesecretaris in het Algemeen bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2024

31-12-2024

Eigen vermogen

€ 1.084

€ 1084

Vreemd vermogen

€ 897

€ 897

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. De stichting kent een eigen weerstandvermogen die jaarlijks beoordeeld wordt.

Ontwikkelingen

De speerpunten zijn transparantie, meer maatwerk, in nauwe verbinding met de aangesloten gemeenten en met focus op collectieve inkoop en MVOI. Voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen wordt er over 2023 een spendanalyse uitgevoerd.

Overige informatie

https://www.stichtingrijk.nl/

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 15:50:55 met de export van 11/10/2023 15:42:32