Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Gemeenschappelijke regeling HLTsamen 
De bedrijfsvoering van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is vanaf 1 januari 2017 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. HLTsamen is een ambtelijke werkorganisatie, de gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig.  
HLTsamen werkt hard aan de ontwikkeling van de werkorganisatie. De dynamiek in de omgeving waarin wij werken is sterk toegenomen. Daarbij neemt de complexiteit van de opgaven die ons voorliggen steeds verder toe. Dit vergt een andere manier van organiseren en hernieuwde blik op de toekomst. Deze hebben wij vastgelegd in de visie HLTsamen 2025:  

  • Wij zijn een samenlevingsgerichte organisatie voor onze drie gemeenten.
  • We werken in- en extern krachtig, inventief en verbindend samen aan complexe opgaven en behoeftes van opdrachtgevers, inwoners, ondernemers, instellingen en partners in (regio) Hillegom, Lisse en Teylingen. 
  • De vraag en opgave stellen we centraal. 
  • We benutten alle aanwezige talenten, kennis en ervaring om professioneel met plezier, trots en lef te kunnen werken, in een eigentijdse en veilige werk- en leeromgeving  

Deze visie is de eerste stap geweest in de verdere doorontwikkeling van HLTsamen. Duidelijk is dat een nieuwe inrichting van onze interne organisatie noodzakelijk is om op een doelmatige wijze richting de visie te kunnen bewegen. Hiertoe heeft HLTsamen in 2023 de eerste stappen gezet. Er is een grof model van de nieuwe organisatie vastgesteld en deze zal verder worden verfijnd. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de robuuste ontwikkeling van de organisatie als geheel, maar juist ook voor de zaken die we al direct beter kunnen doen. 

In 2024 verwachten we meer inzicht in de financiële consequenties van de verdere ontwikkeling van HLTsamen en de verdere stappen om de visie te realiseren. .  

Evaluatie HLT  
In het Bedrijfsplan HLTsamen is opgenomen dat in 2021 een evaluatie HLTsamen wordt uitgevoerd. Op 1 juli 2021 heeft het bestuur van HLTsamen besloten deze evaluatie uit te stellen. In het najaar 2023 wordt deze alsnog uitgevoerd.  

Doorontwikkeling P&C-cyclus  
De huidige opzet van de P&C-cyclus legt een groot beslag op de ambtelijke capaciteit. In samenspraak met het college en de raad werkt  HLTsamen aan de ontwikkeling van de P&C-cyclus. Om dit vorm te geven is een specifiek programma opgezet “ Financiële sturing en beheersing”. Doel daarbij is vereenvoudiging van de opzet om daarmee de belasting op de ambtelijke organisatie te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de P&C-producten naar een hoger niveau te brengen. 

Rechtmatigheidsverantwoording 
In 2022 is een wetsvoorstel aangenomen inzake de rechtmatigheidsverantwoording.  Voorheen verstrekten externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit. Het college van B&W neemt de rechtmatigheidsverantwoording vanaf begrotingsjaar 2023 op  in de jaarrekening en verklaart hierin dat zij rechtmatig heeft gehandeld. Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording ‘getrouw’ is.  
Dit rechtmatig handelen bestaat uit drie deelaspecten:

  1. Het voorwaardencriterium : alle financiële beheershandelingen zijn verricht in overeenstemming met (externe en interne) wet- en regelgeving. 
  1. Het begrotingscriterium : Alle lasten in het begrotingsjaar vallen binnen de begroting (incl. wijzigingen) zoals door de gemeenteraad is goedgekeurd.  
  1. Het misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O) criterium : het college heeft voldoende waarborgen genomen om te voorkomen dat als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen zijn verleend of een te laag dan wel geen bedrag aan heffingen aan de gemeente is betaald.   

In 2023 heeft de organisatie HLTsamen uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel. De benodigde verordeningen zijn gewijzigd en de taken voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording zijn belegd.

De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening (dus niet het jaarverslag).
In de jaarrekening wordt, naast de rechtmatigheidsverantwoording, in de paragraaf bedrijfsvoering aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. Te denken valt aan:  rechtmatigheidsfouten die boven de rapporteringsgrens vallen, rechtmatigheidsfouten die onder de verantwoordingsgrens blijven maar die relevant zijn te vermelden, ondernomen acties om onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen en bewuste afwijkingen van wet- en regelgeving door bijzondere omstandigheden.    

Nadere informatie HLTsamen  
Voor nadere informatie over HLTsamen verwijzen wij u naar de begroting HLTsamen. 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 15:50:55 met de export van 11/10/2023 15:42:32